Tietosuojaseloste

Bo Business Oy

BO BUSINESS OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

REKISTERINPITÄJÄ

Bo Business Oy (”Bo Business”)
Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki
info@bobusiness.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Rasmus Paatsalo
Liiketoimintajohtaja
Bo Business -yrityspalvelut
040 736 1105 | rasmus.paatsalo@bo.fi
https://bobusiness.fi

REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

Bo Busineksen Asiakas- ja markkinointirekisteri.
Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän asiakkaiden sekä prospektien ja näiden edustajien tietoja alla kuvatuin tavoin. 

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS / MIKSI BO BUSINESS KERÄÄ TIETOJASI?

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
• laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
• mainonnan kohdentaminen
• palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
• asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta. Asiakas voi halutessaan kieltäämarkkinoinnin ja poistua markkinointirekisteristä.
• markkinoinnin ja mainonnan (mm. sähköpostitse tapahtuvan) sisällön kohdentaminen Asiakkaan antamien tietojen ja käyttäytymisen mukaan
• rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ / MITÄ TIETOJA BO BUSINESS KERÄÄ?

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

• Nimi
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Titteli
• Yritys ja sen osoitetiedot
• Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
• Rekisteröidyn itse antamat luokittelutiedot
• Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
• Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
• Evästäiden kautta kerättävät tiedot
• Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
• Verkkoyhteyden IP-osoite
• Mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / MISTÄ BO BUSINESS KERÄÄ TIETOJA?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta (esim liidimainoksista), asiakastyytyväisyyskyselyistä, arvonnoista, messuilta ja tapahtumista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen tahon ylläpitämistä rekistereistä tai lähteistä

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN BO BUSINESS VOI ANTAA TIETOJASI?

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä tai markkinoinnin uutiskirje- ja automaatiotyökalun Active Campaignin yhteydessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET / MITEN BO BUSINESS SUOJAA HENKILÖTIETOJASI?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

ASIAKKAAN OIKEUDET / MITEN VOIT TOIMIA VARMISTAAKSENI KÄSITTELYN LAINMUKAISUUDEN?

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tarkastusoikeus.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen (oikeus tulla unohdetuksi)
Rekisteröidyn pyynnöstä Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi myös oikaista, poistaa tai täydentää tietoja oma-aloitteisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Oikeus siirtää
Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai sopimuksen täyttämisen perusteella toimittamansa henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Rekisterinpitäjä siirtää tällöin tiedot yleisesti käytetyssä ja konekielisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä ei vastaa henkilötietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta vastaanottajan järjestelmän kanssa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
Mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi rekisteröidyn oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksessa tehdyt profilointianalyysit. Jokaisessa Rekisterinpitäjän lähettämässä suorasähköpostissa on linkki, josta rekisteröity voi halutessaan estää suorapostitukset sähköpostiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.

Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyllä on asuin- tai työpaikka, mikäli rekisteröity katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

EVÄSTEET

Keräämme, käsittelemme, ja analysoimme tietoja verkkosivustomme käytöstä ja käyttäjistä. Voimme kerätä selaimestasi ja päätelaitteestasi tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käytämme näin saatua tietoa sivustomme parantamiseen käyttäjiä paremmin palvelevaksi.

Rekisterinpitäjän sivusto https://bo.fi/bo-business-yrityspalvelut/ on osa laajempaa Bo-konsernin sivustoa www.bo.fi. Voit lukea tarkemman evästeselosteen sekä yksityiskohdat evästeiden käytöstä sekä muuttaa tai perua hyväksyntäsi evästeille.